Friedberger Fayence Jagdkrug um 1760 blaue Manufakturmarke CB

18th century Friedberg Faience hunting tankard

Friedberger Jagdkrug um 1760, mit blauer Manufakturmarke „C.B.“, H. 23 cm