Kulmbacher Museum – Kulmbacher Daubenkrug

Quelle Klaus Heinz Kulmbacher Daubenkrüge Landschaftsmuseum Obermain Kulmbach Austellungskatalog August 1990