Amberger Fayencewalzenkrug um 1770 Manufakturmarke

Amberger Fayencewalzenkrug um 1770, mit bunten Scharffeuerfarben bemalt, auf dem Boden mangane Manufakturmarke „AB“, H. 20 cm