Kulmbacher Daubenkrug

Kulmbacher Daubenkrug
Quelle Quelle Klaus Heinz Kulmbacher Daubenkrüge Landschaftsmuseum Obermain Kulmbach Austellungskatalog August 1990